Застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им

Условията за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението на земеделската земя са описани в НАРЕДБА № 19 от 25 октомври 2012 г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Наредбата регламентира изграждането в земеделските земи от собствениците им на семейни стопанства, включващи селскостопански постройки и помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята, и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.

Съгласно чл. 2 от Наредбата без промяна на предназначението на земеделските земи в тях се разрешава застрояване с обекти, свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на земята, както следва:

1. при имоти с площ до 10 дка – на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;

2. при имоти с площ над 10 дка – на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно, както следва:

• Селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция.

• Селскостопански сгради за отглеждане на животни.

• Сгради за селскостопански машини.

• Резервоари и водоеми.

• Силажовместилища, торохранилища и пречиствателни съоръжения.

• Съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.

• Хидромелиоративни съоръжения.

Застрояване в земеделски земи с площ до 10 дка се извършва въз основа на виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината.

Ако опреденият имот за застрояване е по-голям от 10 дка е нужно да се изготви Подробен Устройствен План (ПУП). Това не е ПУП за промяна на предназначението, а ПУП, с който се прецизират параметрите на застрояване (Плътност, КИНТ, Височина), начина на захранване с ток вода, пътен достъп. След влизането му в сила, главният архитект на общината издава скица с виза за проектиране.

Площта за застрояване може да достига до 10 на сто от общата площ на имота/имотите, собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище. Площта на застрояване се обособява в определен с подробен устройствен план имот.

Застроената площ на помещенията за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи, не може да надвишава 10 % от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки, но не повече от общо 200 кв.м. В земеделски земи сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни