Заявления по мярка „Модернизиране на земеделски стопанства” ще се приемат целогодишно

Това е записано в проектонаредба, регламентираща реда и изискванията за кандидатстване по мярката.

Средствата по нея са предназначени за финансиране на проекти на земеделски производители, свързани със закупуване на ново оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, създаване на трайни насъждения, въвеждане на международни стандарти и други инвестиции, водещи до подобряване на цялостната дейност и повишаване ефективността на стопанството. През периода 2007-2013 един земеделски стопанин може да кандидатства до 5 пъти по мярката, като общата стойност на проектите му не трябва да е повече от 1 500 000 евро. От тях, от 50 до 65% ще бъдат получени като безвъзмездно финансиране.

До 10% от допустимите разходи по всеки проект могат да са за покупка на земя, необходима за изграждане на сгради за земеделската дейност и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения. Разходите за покупка на сгради са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район. Тези разходи също трябва да са не повече от 10% от всички допустими разходи по проекта.

Допълнително улеснение за кандидатстващите по мярката е, че разходите за земя и сгради може да са извършени до 1 година преди кандидатстването, но не по-рано от 01.01.2007 г. Същото важи и за разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултантски услуги за подготовка на технически и работни проекти, пред-проектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензии.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни