Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.014

Краен срок за кандидатстване: 15.10.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.014 трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Подпомагат се проекти за внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятията – собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица. Иновациите, които се внедряват трябва да попадат в някоя от тематичните области на ИСИС.

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• да имат постоянен адрес (в случай на ЕТ), седалище и адрес на управление на територията на общините Радомир и Земен и да осъществяват предвидените дейности по проекта на територията на общините Радомир и Земен;
• да са малки и средни предприятия.  НЕ СЕ финансират проекти на микро предприятия;
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)
• да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
– за малки предприятия >= 750 хил. лв.
– за средни предприятия >= 3 млн. лв.

Допустими за финансиране са разходи за:
1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.
2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.
4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите – до 30% от общо допустимите разходи по проекта, в това число:
– разходи за външни услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по индустриална/интелектуална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др..;
– разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до бази данни, разходи за абонамент за достъп до бази данни;
– разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до библиотеки, разходи за абонамент за достъп до библиотеки;
ВАЖНО: Разходите за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки са допустими само за периода на изпълнение на проекта.
– разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например;
– разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания.;
– разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация.;
– разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти .

Безвъзмездно финансиране
• 90% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 45 000 лева
• максимален размер на БФП – 352 044 лева

Ако кандидатстването по схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.014“ представлява интерес за Вашата компания, ние можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
2. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бизнес плана и Бюджета по проекта.

На етап изпълнение на проекта
3. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.
4. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, кликнете ТУК, за да заявите първоначална лична консултация.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни