Безвъзмездно финансиране за ERP системи, CRM системи, MOM/MES системи, BI системи

Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” финансира придобиването и въвеждането на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, както следва:

ERP системите (Enterprise resource planning) са софтуери за единно управление на ресурсите на предприятието. Те позволяват на фирмата да използва система от интегрирани приложения, за да управлява бизнеса си и да автоматизира много от административните си дейности, свързани с планиране на ресурсите (материални, дълготрайни, времеви, човешки, финансови). Това включва планиране на продукта и на неговите разработка, производство, продажба и пазарна реализация. В България такива системи използват около 10% от предприятията. Процесът на внедряването на подобна система е дълъг и полезен за компанията, тъй като изисква изчистване на бизнес процесите и пълно детайлизиране на потоците от информация.

CRM (Customer Relationship Management) е софтуерна система, обхващаща всички аспекти от управлението на взаимоотношенията и диалога с клиенти и потенциални клиенти. CRM може да бъде самостоятелно приложение или специален модул в рамките на единна система за Планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Системата позволява на предприятието да се фокусира върху връзката си с индивидуални хора и техните потребности, като събира, съхранява и анализира информация за потребителите, доставчиците, партньорите, конкуренцията, както и за вътрешните процеси в компанията. Системата може да повлияе на продуктивността на фирмата не само като устройство за маркетинг и продажби, но и като интегрирана част от нейния бизнес – от управление на човешките ресурси до подобрена връзка с доставчиците.

MOM (Manufacturing Operations Management)/MES (Manufacturing Execution System) е производствена система за координация на процесите. Тя предоставя нужните инструменти за управлението на жизнения цикъл на продуктите, детайлно производствено планиране, конрол на производствения процес и отчитане в реално време, пълно управление на качеството, управление на активите и управление чрез ключови показатели за ефективност.

Business Intelligence (BI) е аналитичен софтуерен инструмент, който обработва огромни обеми информация с цел откриване, идентифициране и използване на всяка нова бизнес възможност и създаване на цялостна бизнес стратегия. Софтуерът може да повлияе благоприятно на предприятието, като подобри вземането на решения, намали разходите и идентифицира неефективните бизнес процеси, които трябва да бъдат променени (чрез т.нар. реинженеринг).

Информация за реда и условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни