рибарство

ОП Рибарство

Програмата има за цел: • да осигури устойчиво развитие на отрасъла на рибарството • да развие пазара на рибни продукти • да подпомага устойчивото развитие на риболовните райони и подобри качеството на живот в тези райони За постигане на целите на ОПРСР са разработени следните приоритетни оси:

Финансиращи Програми

Подобно на изминалия вече програмен период 2007-2013 г., представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране на проектите си, по четири програми:

Увеличена е субсидията по мерките по ОП Рибарство

Чрез изменения в Наредбите, регламентиращи кандидатстването по мерките по оперативна програма за развитието на сектор „Рибарство”, от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) вдигнаха лимитите на безвъзмездната финансова помощ, която може да се усвои по програмата.

10 мерки по оперативна програма „Рибарство“ ще бъдат отворени през 2010 г.

Индикативната годишна работна програма за 2010 г. предвижда отварянето на общо 10 нови мерки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”: