ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД

Консултации, разработване и управление на проекти
Начало ПРСР

Програма Развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони е продължение на предприсъединителната програма САПАРД. За програмния период 2007-2013 г. по новата програма ще бъдат отпуснати общо 3.2 млрд. евро което означава, че годишно, българските производители и преработватели могат да усвояват шест пъти по-голям ресурс от този по САПАРД. Средствата са разпределени между 22 мерки, по които бенефициентите могат да кандидатстват за финансиране. По различните мерки на програмата се отпускат средства за:

1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие;
• други.
Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

2. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:
• развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие.
Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” . Поради големия интрес към мярка 112, по която бяха подадени общо 5433 броя заявления за кандидатстване, бюджетът и беше заявен напълно и приемът по нея беше преустановен в средата на 2009 г.

3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански и горски продукти. Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, произвеждащите брикети и пелети предприятия, други.Финансират се следните инвестиции:
• изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
• закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
• закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
• изграждане или модернизиране на лаборатории;
• закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
• изграждане на системи за управление на качеството.
Посочените инвестиции се финансират по  Mярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.

4. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:
• производствения сектор, като производство на мебели, лека промишленост, производство на енергия от възобновяеми източници и други
или които могат да предоставят следните видове услуги:
• туристически услуги - селски, еко, културен туризъм;
• културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
• услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
• образование и обучение (училища и центрове за обучение);
• социални и здравни услуги - грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
• услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).
Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” .
5. Земеделски производители, за развитието на неземеделски дейности в селски райони в областта на:
• Селски туризъм;
• Занаяти;
• Социални услуги за населението в селските райони - грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;
• Поддръжката и ремонта на машини и съоръжения;
• Производството от слънчева, вятърна и водна енергия за продажба .
Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” .

Кои са мерките по програма „Развитие на селските райони”, които в момента са отворени за кандидатстване или предстои да бъдат стартирани, проверете в менютата ТЕКУЩИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ или се свържете с нас на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и телефон 0887 63 41 23.