авансово плащане

Още една възможност за получаване на аванс по 8 от мерките по ПРСР

Министерство на земеделието и храните направи промени публикувани в изменение на Наредба №8 от 3 април  2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по мярка 121„Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за Развитие на Селските райони.

Аванс от 50% по ПРСР за проекти, одобрени след 31.12.2010 г.

Авансовите плащания по всички мерки на ПРСР се увеличават от 20% на 50%

Европейската комисия е взела решение авансовите плащания по програмата за развитие на селските райони да бъдат увеличени от 20 на 50% от стойността на субсидията по отделните проекти. Решението на Брюксел ще важи за всички държави членки и ще може да се прилага веднага след официалното му публикуване.

Изменения и допълнения в наредбите по мярка 311 и мярка 312

Промените на наредбите, регламентиращи кандидатстването по мярка 311 и мярка 312, са обнародвани в Държавен вестник