Изменения и допълнения в наредбите по мярка 311 и мярка 312

Промените на наредбите, регламентиращи кандидатстването по мярка 311 и мярка 312, са обнародвани в Държавен вестник
 

По-важните промени са:
1. Увеличаване на безвъзмездното финансиране от 70% на 80% по проекти свързани с  производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници, подадени след 3 август 2009 г.

2. Размерът на авансовото плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за проекти, одобрени след 3 август 2009 г. и преди 31 декември 2010 г..

3. Срокът за оценка на проектите се увеличава от 3 месеца на 5 месеца и той започва да тече от крайната дата за съответния период на прием.

4. Заедно с офертите от потенциалните доставчици се изисква да се представи заверено копие от предварителни или окончателни договори с избраните оференти.

Пълните текстове на документите, може да изтеглите от следващите линкове

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни