19

август

2013

Допуска се удължаване на срока за изпълнение на договорите по мярка 312 от 2 на 3 г.

На 16.08.2013 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Наредбата, регламентираща кандидатстването по мярка 312 по ПРСР. Сред промените е залегнала възможността срокът за изпълнение на проекти, включващи строително-монтажни работи, да може се удължи с до 12 месеца, като крайната дата за изпълнение на одобрения проект не може да е по-късно от 15 юли 2015 г..

От възможността могат да се възползват ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ, чийто срок не е изтекъл към деня на влизане в сила на промените в наредбата, а именно 16.08.2013 г.. Бенефициентите могат да подадат в ДФЗ искане за удължаване на срока на договора не по-късно от десет дни преди изтичането на сега действащия срок по договора. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на основателността му. В срок до десет дни от подаване на искането за промяна ДФЗ приема или отхвърля исканата промяна.

Държавен вестник, брой 72, 16.8.2013 г. може да изтеглите оттук

Етикети