Допуска се удължаване на срока за изпълнение на договорите по мярка 312 от 2 на 3 г.

На 16.08.2013 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Наредбата, регламентираща кандидатстването по мярка 312 по ПРСР. Сред промените е залегнала възможността срокът за изпълнение на проекти, включващи строително-монтажни работи, да може се удължи с до 12 месеца, като крайната дата за изпълнение на одобрения проект не може да е по-късно от 15 юли 2015 г..

От възможността могат да се възползват ползватели на помощта със сключени договори за отпускане на финансова помощ, чийто срок не е изтекъл към деня на влизане в сила на промените в наредбата, а именно 16.08.2013 г.. Бенефициентите могат да подадат в ДФЗ искане за удължаване на срока на договора не по-късно от десет дни преди изтичането на сега действащия срок по договора. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на основателността му. В срок до десет дни от подаване на искането за промяна ДФЗ приема или отхвърля исканата промяна.

Държавен вестник, брой 72, 16.8.2013 г. може да изтеглите оттук

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни