Предвижда се увеличение на бюджета на мярка 6.4 с 32 млн. лева

Поради високия интерес и с цел постигане на целите за насърчаване на заетостта, разкриване на нови и на вече съществуващите работни места, Управляващият орган на ПРСР публикува за обществено обсъждане Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., с която, бюджетът по процедурата се увеличава с над 32 млн. лева. Приемът по процедурата се проведе в периода 05.09 – 07.12.2018 г. , а резултатите от нея бяха обявени през лятото на 2020 г.. Тогава стана ясно, че голяма част от класираните проекти, няма да получат фианнсиране, поради недостатъчния бюджет.

С допълнителния финансов ресурс е предвидено да се финансират всички проектни предложения, получили над 40 точки по критериите за оценка в сектор услуги, в това число „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“, „Дневни грижи за малки деца“.

Общественото обсъждане ще продължи до 7 юли 2021 г. (включително) след което очакваме увеличението на бюджета с 32 млн. лева да бъде нормативно регламентирано.

През новия програмен период (2021-2027) отново е предвидено финансиране за неземеделски дейности. Първоначална информация за условията за кандидатстване са представени ТУК.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни