Приеми по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райни за 2024 г.

На 8 март „Министерството на земеделието и храните“, публикува предварителна информация относно планираните приеми за календарната 2024 г. по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР 2021-2027).

Съгласно информацията, през 2024 година ще има прием по мяркa „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“. Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, свързани с: Производствени дейности; Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.); Развитие на занаяти. Допустими за финансиране по мярката са разходи за строителство, закупуване на машини и оборудване, софтуер. Общата стойност на един проект не трябва да надхвърля 400 хил. евро. Безвъзмездното финансиране ще покрие на 50% направените разходи.

През 2024 г. са планирани три различни приема, насочени към земеделски стопанства, както и такива, които ще финансират инвестиции в инфраструктура за напояване.

От Министерството информират, че по конкретни периоди за приеми ще бъдат обявени след финализиране на преговорите със службите на ЕК по изпратеното на 15 декември 2023 г. предложение за Първо изменение на Стратегическия план. След това годишният план за планираните приеми с включени определени периоди на провеждане и бюджети, както и критериите за оценка, по които ще бъдат класирани заявленията, задължително следва да бъдат съгласувани с Комитета за наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г., като заседание на Комитета се предвижда да бъде насрочено през месец април 2024 г..

План-графика, публикуван от МЗХ може да изтеглите от ТУК.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни