мярка 6.4

Само за малки земеделски стопанства

85% безвъзмездно финансиране за реализацията на проекти извън сектора на селското стопанство, могат да получат малки земеделски производители по мярка 6.4.2 по Програмата за развитие на селските райони. Могат да кандидатстват земеделски производители, чийто стопанства са с размер между 2000 и 7999 СПО. Кандидатите и проектите им трябва да са базирани на територията на някоя от селските общини. Повече може да прочетете в секцията ТЕКУЩИ и ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

Мярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

Срок за кандидатстване: Март – Април 2020 Бюджет: 10 282 870 лева Мярката предоставя подпомагане за разширяване дейностите на земеделските стопанства с неземеделски такива за повишаване на тяхната устойчивост и подпомага процеса на преструктурирането им, като финансира проекти, които са насочени към:

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.297

Период за прием на проекти: Април 2020 – Май 2020 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово

Стартира приемът по мярка 6.4 за територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Действащи и новосъздадени микро-фирми, базирани на територията на двете общини, могат да подават проекти от 28 януари до 28 февруари. Общият бюджет, който ще бъде разпределен е 391 160 лева. Максималната сума на безвъзмездната помощ, която може да усвои един кандидат е 73 342 лева. Изчисленията показват, че наличният ресурс позволява поне 5 проекта да бъдат финансирани. Тъй като подадените проекти вероятно ще бъдат повече, за да се пребори за финансиране, е важно, кандидатът да покрива максимален брой от критериите, които дават приоритет при оценката. Кои са те, както и подробните условия по мярка 6.4, може да намерите  ТУК.   […]

Близо 3 млн. лева безвъзмездно финансиране за фирми от общините Червен бряг и Искър

Средствата са осигурени от мярка 6.4 по ПРСР и от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 977 900 лева по мярка 6.4 по Програмата за развитие на селските райони По мярката могат да кандидатстват действащи или новосъздадени микрофирми (с персонал не повече от 9 човека), развиващи дейност в сферата на производството, услугите и занаятите. Един кандидат може да получи до 146 685 лева за реализиране на инвестиции в машини, оборудване, строителство и ремонти. Подробните условия и срокове за кандидатстване може да видите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ 1 955 800 лева от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) Финансирането по ОПИК е […]

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.276

Период за прием на проекти: 25.03.2020 г., 17:00 часа Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Червен бряг и Искър

Нови приеми по мярка 6.4 за територията на шест общини

Действащи или новосъздадени предприятия, развиващи дейност на територията на общините Радомир и Земен могат да кандидатстват за финансиране по мярка 6.4 до 24 януари 2020 година. Фирми, действащи на територията на общините Опан и Гълъбово могат да подават проекти по мярката в срок до 30 януари. Кандидатите от общините Главиница и Ситово имат най-много време, за да подготвят и подадат проектите си – 2 март. Мярка 6.4 предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: • Производствени дейности; • Развитие на услуги. Например социални услуги, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и […]

Една отлична, но все още малко използвана, възможност за финансиране дейността на лекарски и стоматологични практики

Действащи и новосъздадени лекарски и стоматологични практики могат да получат до 75% безвъзмездна помощ за инвестиции в оборудване, инструменти, дейности за ремонт и реконструкция на медицински центрове и кабинети, закупуване на специализиран софтуер. Финансирането е по мярка 6.4 по Програмата за развитие на селските райони.

Нови приеми по мярка 6.4 от ПРСР

На 15 октомври бяха обявени приеми по мярка 6.4 за територията на още три селски общини. Фирми, развиващи дейност на територията на община Айтос, могат да кандидатстват по мярката в срок до 11.12.2019 година. Предприятия, които са базирани в общините Ябланица и Правец имат възможност да подават проекти до 03.02.2020 година. От безвъзмездното финансиране по мярка 6.4 могат да се възползват, както действащи, така и новосъздадени предприятия. Допустими кандидати са производствени предприятия, лекарски и стоматологични практики, фирми, предоставящи социални и образователни услуги (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания), фирми от други сектори на услугите. Проекти, свързани с туристически […]

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.270

Период за прием на проекти: 15.10 – 11.12.2019 Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Айтос