ПРСР

Резултати от предварителната оценка по мярка 6.4. по ПРСР

Приключи и вторият етап от предварителното класиране на проектните предложения в направленията услуги и производство по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г..

Отворена за кандидатстване е мярка 6.4 по ПРСР

В срок до 7 декември тази година се подават проекти по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.. В този прием НЯМА да се разглеждат проекти за селски туризъм. За подобни предложения ще бъде организиран отделен прием, за който все още не е определена дата. Повече информация за мярка 6.4. може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Публикуван за второ обсъждане е проект на условия за кандидатстване по мярка 6.4 по ПРСР

Публикувани за второ обществено обсъждане са условията за кандидатстване и придружителните документи по мярка 6.4 по ПРСР. Всеки, който желае, след като се запознае с текстовете на документите, може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 19.08.2018 г. на имейл адрес rdd@mzh.government.bg В документите са отразени част от предложенията за промяна, които от „Евро програми“ ЕООД направихме по повод на първото обществено обсъждане. В следващия линк, сме публикували имейла с предложенията, които не са отразени, поради което отново ги изпратихме до управляващия орган на програмата. Предложение за промяна във връзка с второ обществено обсъждане на условията за […]

Публикуван е проект на условия за кандидатстване по мярка 6.4 по ПРСР

Публикувани за обществено обсъждане са условията за кандидатстване и придружителните документи по мярка 6.4 по ПРСР. Всеки, който желае, след като се запознае с текстовете на документите, може да изпрати свое аргументирано предложение за промяна в срок до 13.07.2018 г. на имейл адрес rdd@mzh.government.bg  Проекта на условията за кандидатстване за проекти, свързани с ПРОИЗВОДСТВО, може да изтеглите от ТУК .  Проекта на условията за кандидатстване за проекти, свързани с УСЛУГИ, може да изтеглите от ТУК .  Проекта на условията за кандидатстване за проекти, свързани със ЗАНАЯТИ, може да изтеглите от ТУК .

Финансиране за преработка на дървесина

В срок до 31.07.2018 година е отворена за кандидатстване мярка 8.6 по Програмата за развитие на селските райони. Мярката ще финансира проекти на фирми, свързани с първична преработка на дървесина и по-конкретно: Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане; Сушене и импрегниране на дървен материал; Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци; Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране; Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране. Кандидатите могат да получат от 40% до 50% безвъзмездно финансиране за изграждане на нови или реконструкция […]

В подкрепа на запазване на процента на помощта по мярка 6.4 на 75%

В края на миналата година на 8-то заседение на Комитета по наблюдение по ПРСР бе взето решение за намаляване на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4.1. от 75% на 50%. От „Евро програми“, считаме това решение за крайно несправедливо и погрешно, като имаме следните аргументи:

Отворен е прием по мярка 4.2. по ПРСР 2014-2020

В срок до 16 май 2018, кандидатите по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” могат да подадат своите проекти. Това е първият прием по Програмата за развитие на селските райони, в рамките на който, подаването на проекти ще става онлайн, чрез системата ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/) Изискванията към кандидатите по мярка 4.2., в това число пълния комплект документи, може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

Какъв ще бъде процентът на безвъзмездното финансиране по мярка 6.4. по ПРСР?

 75% или 50% ще бъде интензитетът на помощта за проекти за неземеделски дейности в селските райони В засега последния вариант на индикативната годишна работна програма по ПРСР, който предвижда приемът по мярка 6.4. да се състои в периода април – юни 2018, е посочено, че безвъзмездното финансиране  по мярката е 50%. Предложението да се намали процентът на безвъзмездната помощ е направено от Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) на осмото заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони в края на 2017 година. Аргументите, с които е внесено това предложение са, цитирам: „Във връзка с […]

Проект на условия за кандидатстване по мярка 4.2

Министерството на земеделието, храните и горите публикува Условия за кандидатстване по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Документите са все още на фаза проект, като са представени за обществено обсъждане. Това дава възможност на всеки заинтересован да направи аргументирани предложения за промяна. Писмени предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 3 февруари (включително) на електронна поща: rdd@mzh.government.bg . Те следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета. Проекта […]

75% или 50% безвъзмездно финансиране по мярка 6.4?

Какъв да бъде процентът на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по ПРСР. Търсим мнението на кандидат-бенефициентите Този път в рубриката „Мнението на консултанта“, търсим Вашето мнение по въпроса: