17

август

2013

Резултатите от ранкирането на проектите по мярка 311 и мярка 312 по ПРСР

По време на приема по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) кандидатите заявиха субсидии, които надхвърлят осигурените по двете мерки бюджети. Фонд „Земеделие” ранкира проектите съгласно критериите за оценка, заложени в Приложение № 6 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за мярка 311 и Приложение № 6 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за мярка 312. Кандидатите вече могат да направят индивидуална справка за точките, получени от всеки проект. Това става чрез въвеждането на Уникален регистрационен номер (УРН) в менюто „Проверка статус на проекти”, подменю „Статус на проекти – договориране” оттук: www.prsr.bg

При оценката на предложенията по критерий № 3 от Приложение № 6 към Наредба № 30 от 11.08.2008 г. – „Проекти за разнообразяване на дейността на тютюнопроизводители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия”, беше даден приоритет само на кандидатите по мярка 311, регистрирани като тютюнопроизводители във Фонд „Тютюн” през 2011/2012 г. или предишни стопански години. Кандидатите по мярка 311, за които не съществуват данни за регистрация във Фонд „Тютюн” преди настоящата стопанска година 2012/2013, не получиха предимство, въпреки че са представили към заявленията за подпомагане доказателства за регистрация като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, включително чрез отбелязване в анкетния формуляр, че през настоящата стопанска година са засадили тютюн, или са отбелязали намерения за засаждането му.