Резултатите от ранкирането на проектите по мярка 311 и мярка 312 по ПРСР

По време на приема по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) кандидатите заявиха субсидии, които надхвърлят осигурените по двете мерки бюджети. Фонд „Земеделие” ранкира проектите съгласно критериите за оценка, заложени в Приложение № 6 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за мярка 311 и Приложение № 6 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за мярка 312. Кандидатите вече могат да направят индивидуална справка за точките, получени от всеки проект. Това става чрез въвеждането на Уникален регистрационен номер (УРН) в менюто „Проверка статус на проекти”, подменю „Статус на проекти – договориране” оттук: www.prsr.bg

При оценката на предложенията по критерий № 3 от Приложение № 6 към Наредба № 30 от 11.08.2008 г. – „Проекти за разнообразяване на дейността на тютюнопроизводители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия”, беше даден приоритет само на кандидатите по мярка 311, регистрирани като тютюнопроизводители във Фонд „Тютюн” през 2011/2012 г. или предишни стопански години. Кандидатите по мярка 311, за които не съществуват данни за регистрация във Фонд „Тютюн” преди настоящата стопанска година 2012/2013, не получиха предимство, въпреки че са представили към заявленията за подпомагане доказателства за регистрация като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, включително чрез отбелязване в анкетния формуляр, че през настоящата стопанска година са засадили тютюн, или са отбелязали намерения за засаждането му.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни