Обявен е периодът за прием по мярка 311 и мярка 312

От 13.05.2013 г., 9 часа до 31.05.2013 г., 17.30 часа ще състои приемът на проекти по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“.

Финансовата помощ за подадените проекти в посочения период на прием е както следва:
– 46 000 000 евро по мярка 311
– 25 500 000 евро по мярка 312

В периода за прием не са доспустими проекти за производство и продажба на енергия от възобноявяеми източници (слъчева, вятърна, водна, геотермална).

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни