добавяне на стойност

Най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 123

Материалът е подготвен от експерти на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие Забележка: тъй като до настоящия момент, няма одобрени, нито отхвърлени проекти по мярка 123, не могат да се опишат голям брой конкретно допуснати грешки

Производителите на храни и напитки кандидатстват по две програми

В зависимост от суровините, които преработват и продуктите, които произвеждат, една част от предприятията от хранително-вкусовата промишленост могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по ПРСР, а други по ОП „Конкурентоспособност“.

Стартира мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.11.2008 г.