Стартира мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.11.2008 г.

Финансова помощ по тази мярка се предоставя за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:
1. мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет;
10. производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в Приложение I по член 32 от Договора за създаване на ЕО (Приложение I).

Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и преди производството на мебели само за микропредприятия.
Финансовата помощ е в размер на 50 на сто от  общите одобрени инвестиционни разходи за микро, малки и средни предприятия и 25 на сто от общите одобрени инвестиционни разходи за междинни предприятия.
Финансова помощ за преработка и/или маркетинг на горски продукти и за преработка на продукти от Приложение I в продукти извън Приложение I се предоставя в съответствие с условията и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към минималната помощ.
Максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 – 2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, които отговарят на следните условия:
1. Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия или да са междинни предприятия (със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро).
2. Да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.
3. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
4. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“.
5. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност.
6. Да не са в производство по ликвидация.
7. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.
8. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
В случай, че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти, е допустим за финансова помощ, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на земеделски продукти.
В случай, че кандидатът изпълнява проект и не е подал заявка за окончателно плащане г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., той не може да кандидатства по тази мярка.

Кандидатите представят бизнес план, по образец, за период не по-малък от 5 години, който показва икономическа устойчивост на инвестицията. Бизнес-планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на предприятието на кандидата чрез постигане на една или повече от целите по мярката.

Документи се подават в Областната разплащателна агенция по място на извършване на инвестицията.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни