изготвяне на проект

Схема „Конкурентоспособност” по ФАР – възможност за по-малки фирми с кратка история

В началото на годината приключи кандидатстването по схема „Технологична модернизация в предприятията” по новата Оперативна програма „Конкурентоспособност” с едва 306 подадени проекта.

Новорегистрирани земеделски производители също могат да кандидатстват по мярка 121

Мярка „Модернизиране на земеделски стопанства”, наричана накратко Мярка 121, финансира закупуването на техника, строеж на сгради, свързани със земеделското производство, покупка на транспортни средства, въвеждане на стандарти и други.

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”

Период за прием на проекти: 12.11. – 14.12.2011 г. Мярка 313 предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа инфраструктура, която е общинска или държавна собственост и/или за атракции за посетителите, които не генерират печалба, както и развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво. Обхват Мярка 313 се прилага в 103 селски общини в България с население не надвишаващо 10 000 жители(списъкът е даден по долу) Кой може да кандидатства • Селски общини с население до 10 000 жители • Юридически лица с нестопанска цел от селските райони

Отварят мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”, ОПРСР

На 15 декември 2009 г. Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” издаде Заповед за отваряне на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от проритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.

Стартира мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.11.2008 г.

Информационни дни по обявените четири схеми по ОП Конкурентноспособност

От 16.10.2008 г. до 07.11.2008 г. в 14 града на страната ще се проведат информационни дни по обявените четири процедури за подбор на проекти на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.

Стартира още една схема, финансираща обучение и преквалификация на персонала

Безвъзмездната помощ е до 100 хил. EUR. Финансират се също разходи за машини, оборудване и СМР

306 са подадените проекти по схемата за Технологична модернизация в предприятията

Схемата отново ще бъде отворена за кандидатстване, при по-добри условия, през третото тримесечие на тази година

291 подадени проектни предложения по схема „Покриване на международно признати стандарти”

Общо 291 са подадените проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Покриване на международно признати стандарти”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Крайният срок за подаване на проектите изтече на 15.01.2008 г. в 16.00 часа.  

Стартират информационни дни във връзка с отворените схеми по ОП Конкурентноспособност

Кампанията ще продължи от 5 до 16 ноември 2007 г. и ще обхване 20 града в страната.