Облекчени условия за кредитиране на проекти по ПРСР

Националният гаранционен фонд и 7 банки подписаха споразумение за осигуряване на гаранции (поемане на част от обезпеченията по кредитите)  на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони. Гаранциите се отнасят за 3 от най-привлекателните и ефективни мерки по програмата. Това са: 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“, 122 – „Подобряване на икономическата стойност на горите“, и мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“.

40% от бенефициентите, защитили успешно проекти по тези мерки, не могат да ги изпълнят, защото не разполагат с финансиране. Заемите ще се отпускат от банките максимално бързо – до 21 дни след като е получено искането. Лихвата ще е между 7 и 9%, но няма да е фиксирана за целия период. Тази година е много важна за земеделската програма, подчерта зам.-министър Светлана Боянова, защото ако не се възползваме от останалите пари, ще трябва да ги върнем обратно на Брюксел. Основната идея за създаването на гаранциите за земеделие беше да се ограничат загубите на средства по програмата. Сега основният проблем е по Ос 2, където от 750 млн. евро сме усвоили едва 116 милиона.

Светлана Боянова, зам.-министър на земеделието:
– Много е важен този Гаранционен фонд за нашите земеделски поризводители, които кандидатстват по Мярка 121 – модернизиране на земеделските стопанства. Тук говорим за такива земеделски производители, които работят в приоритетни сектори за нашата страна – плодове, зеленчуци, млади фермери, които желаят да се модернизират, както и полупазарни стопанства – това са все още малките стопанства, които още не са на пазарен принцип.

Гарантираните заеми за одобрените проекти по земеделската програма ще се отпускат до края на 2015-та година. Това е срокът, в който трябва да приключат разплащанията на евросредствата от първия програмен период. Седемте търговски банки, които ще отпускат кредитите, са Банка ДСК, Пощенска банка, ОББ, Райфайзенбанк, СИБанк, ЦКБ и Българо-американска кредитна банка.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни