1 686 проекта на млади фермери с шанс за финансиране по мярка 6.1

От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че е приключила предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.

От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 2 632 проекта с общ размер на финансовата помощ 128 691 640 лв., на последващо разглеждане подлежат общо 1 680 броя, които съставляват 120% от размера на бюджета на подмярката, определен в заповедта на министъра. Допълнително ще бъдат разгледани 6 проектни предложения, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в посочените 120%.

Общият размер на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани, е 82 436 970 лв. В рамките на 120% от бюджета, съгласно нормативната база, на последваща обработка подлежат проектите, получили над 29,27 точки включително. Обобщените данни показват, че 64% (1 686 бр.) от всички подадени проекти са с шанс за финансиране.

Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на следния линк.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни