12

септември

2015

1 686 проекта на млади фермери с шанс за финансиране по мярка 6.1

От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че е приключила предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.

От всички приети и оценени в съответствие с критериите за подбор 2 632 проекта с общ размер на финансовата помощ 128 691 640 лв., на последващо разглеждане подлежат общо 1 680 броя, които съставляват 120% от размера на бюджета на подмярката, определен в заповедта на министъра. Допълнително ще бъдат разгледани 6 проектни предложения, получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане, попадащо в посочените 120%.

Общият размер на финансовата помощ на проектите, които ще бъдат разгледани, е 82 436 970 лв. В рамките на 120% от бюджета, съгласно нормативната база, на последваща обработка подлежат проектите, получили над 29,27 точки включително. Обобщените данни показват, че 64% (1 686 бр.) от всички подадени проекти са с шанс за финансиране.

Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на следния линк.