млад фермер

Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители

Краен срок за кандидатстване по мярка 6.1: 14.06.2018 г. Бюджет: 22 000 000 евро Помощта по тази мярка ще се предоставя на млади земеделски производители на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението, които притежават съответни професионални умения и компетенции. Младият земеделски производител се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на стопанството.

Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери

Периоди за прием на проекти: 18.11.2013 г. – 20.12.2013 г. Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за: 1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана; 2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство; 3. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени; 4. подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;

Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери

Периоди за прием на проекти: 20 август – 11 септември 2012 Финансовата помощ по мярка 112 е предназначена за: 1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана; 2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство; 3. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени; 4. подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството; 5. подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство; […]

1 686 проекта на млади фермери с шанс за финансиране по мярка 6.1

От Държавен фонд „Земеделие” обявиха, че е приключила предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.

2621 проекта са подадени в първия прием по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

От пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“ обявиха изтичането на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.,който беше 24 юли 2015 г. Приемането на заявления започна на 29.06.2015 г. със заповед на министъра на земеделието и храните. Подадени са 2621 бр. проектни предложения, най-много в обласите Благоевград (343 броя) и Пловдив (248 броя), а най-малко кандидати има в областите София-град (13 броя) и Смолян (22 броя). Предстои ранкиране на проектите според събрания брой точки, тъй като сумата на субсидията за подадените […]

Проверете дали сте допустим кандидат по мярка 6.1.

Ако планирате да кандидатствате по мярка „млад фермер“ и търсите консултант, който да подготви проекта Ви, в зависимост от това дали планирате да кандидатствате като физическо лице или като фирма, попълнете съответния въпросник, приложен към някой от линковете по-долу и ние ще оценим дали сте допустим кандидат и колко точки би събрал проектът Ви в случай, че бъде подаден за оценка. Резултатите ще изпратим на посочения във въпросника Ваш имейл. Въпросник за физически лица, кандидати по мярка 6.1. Въпросник за фирми (ЕТ или ЕООД), кандидати по мярка 6.1.

Приемът по мярка 6.1. ще се проведе от 29.06 до 24.07.2015 г.

Бюджетът по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ е в размер на 35 млн. евро, което, при предвидени по 25 хил. евро за всеки бенефициент, означава, че финансиране ще получат 1 400 проекта. За разлика от предишния програмен период, времето за подаване на проекта няма да оказва никакво влияние върху неговата оценка.

Наредба за реда и условията за кандидатстване по мярка 6.1

Днес, 2 юни, в Държавен вестник бе обнародвана наредбата, регламентираща реда и условията за кандидатстване по мярка „млад фермер“. НАРЕДБА № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект на Наредба по мярка „Млад фермер“

МЗХ публикува проект на наредба, регламентираща, реда и условията за кандидатстване по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”  от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. Документът може да бъде изтеглен оттук.

Промените по мярка 112

МЗХ публикува промените, които се предвиждат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по предстоящия през 2014 година прием. Ето някои от тях:1. Освен физически лица и еднолични търговци, по мярката вече ще могат да кандидатстват и еднолични дружества с ограничена отговорност. 2. Удължава се срокът, в който ще се признава регистрацията за нов производител. По мярката ще могат да кандидатстват фермери, регистрирани до 15 месеца преди подаването на проекта, при досегашните 14.3. Изменя се таблицата за изчисление на икономическия размер Приоритет при оценката на проектите ще се дава по следните критерии:– Проекти на млади фермери, които към […]