Безвъзмездно финансиране за разработване на иновации

С бюджет от 127 млн. лв., в средата на месец юни, предстои да стартира прием по процедура „Разработване на иновации в предприятията“. Процедурата ще финансира проекти за разработване на продуктови и производствени иновации, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):
• ИКТ и информатика;
• мехатроника и микроелектроника;
• индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии;
• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
• чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Проекти могат да подават предприятия, които имат поне три приключени финансови години (2020, 2021 и 2022)
Едно предприятие може да кандидатства самостоятелно или в партньорство с още едно предприятие.
Големи предприятия могат да участват само като партньори по проект с кандидат МСП.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
Елемент Б
1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

Във връзка с изпълнението на предвидените по проекта дейности, допустими за финансиране са следните разходи:
Елемент А
1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
3. Разходи за амортизация за сгради и помещения, за срока на изпълнение на проекта, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:
а) разходи за възлагане на научни изследвания;
б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 20% от общо допустимите разходи по проекта;
в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

Елемент Б
1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
– разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
– разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
– разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

Разходите по елемент А са допустими, както за кандидати, така и за партньори с изкл. на разходите по т.5, допустими само за кандидати. Разходите по елемент Б са допустими само за кандидати.

ФИНАНСИРАНЕ

– Минимален размер на БФП за проект: 50 000 лв.
– Максимален размер на БФП за проект: до 250 000 лв. за микро предприятия; до 400 000 лв. за малки предприятия; до 500 000 лв. за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия.

% НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

По Елемент А
В зависимост от вида на предприятието, дали проектът за изпълнява самостоятелно от кандидата или в партньорство с друго предприятие и дали резултатите от проекта се разпространяват, процентът на безвъзмездната финансова помощ е както следва:
– за микро и малки предприятия – до 60%
– за малки предприятия – до 50%
– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – до 40%

По Елемент Б
Процентът на безвъзмездната финансова помощ за дейности и разходи по елемент Б, независимо от вида на предприятието – микро, малко, средно или голямо, е 60% .

Ако кандидатстването по процедура „Разработване на иновации в предприятията“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по процедурата и колко точки би събрал проектът Ви в случай, че бъде подаден за оценка.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни