иновации

Разработване на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: април – септември 2023 г. Бюджет: 127 000 000 лева

Внедряване на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: април – юни 2023 г. Бюджет: 293 370 000 лева

Как ще се оценяват проектите за внедряване на иновации

На 13 февруари започна приемът на проекти по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Той ще продължи до 30 април. Всeки кандидат, който проявява интерес към схемата, преди да вземe решение за кандидатстване, трябва: 1. Да се увери, че той и неговият проект отговарят на задължителните изисквания, които, са:

Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ е отворена за кандидатстване

Крайният срок за подаване на проекти е 30.04.2020 г. Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 349 800 лева. Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с: А) „Инвестиции“ (задължителна) – Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на […]

Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Период за прием на проекти: 13.02 – 30.04.2020 г. Бюджет: 117 349 800 лева

Само за иновативни фирми

Предстои отварянето на схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Поради големия интерес към нея, включително от кандидати, чиито инвестиционни намерения не отговарят на фокуса на финансиращата програма, с тази статия, ще се опитаме да внесем яснота към какви проекти и фирми е насочена схемата.

Технологично развитие и иновации – BG16RFOP002-1.010

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.010 трябва да се изпълняват на територията на община Поморие

Текат приеми по над 20 процедури в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)

Малки и средни предприятия, развиващи дейност на територията на определени селски общини мога да получат 90% безвъзмездно финансиране за реализация на своите проекти. Средствата могат да се използват за технологично обновление, внедряване и сертифициране на стандарти, внедряване на ИКТ системи за управление на бизнеса (ERP системи), разработване или внедряване на иновации. Графикът за прием е както следва:

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.014

Краен срок за кандидатстване: 15.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.014 трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Подкрепа за разработване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.013

Краен срок за кандидатстване: 15.11.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.013 трябва да се изпълняват на територията на общините Долни чифлик и Бяла