Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ е отворена за кандидатстване

Крайният срок за подаване на проекти е 30.04.2020 г.

Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 349 800 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с:

А) „Инвестиции“ (задължителна)
– Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
– Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Б) „Услуги“ (незадължителна)
– Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Допълнителна информация за схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, е представена на сайта ни ТУК.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни