внедряване на иновации

Как ще се оценяват проектите за внедряване на иновации

На 13 февруари започна приемът на проекти по схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Той ще продължи до 30 април. Всeки кандидат, който проявява интерес към схемата, преди да вземe решение за кандидатстване, трябва: 1. Да се увери, че той и неговият проект отговарят на задължителните изисквания, които, са:

Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“ е отворена за кандидатстване

Крайният срок за подаване на проекти е 30.04.2020 г. Изпълнението на проектите, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 349 800 лева. Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности, свързани с: А) „Инвестиции“ (задължителна) – Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на […]

Само за иновативни фирми

Предстои отварянето на схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Поради големия интерес към нея, включително от кандидати, чиито инвестиционни намерения не отговарят на фокуса на финансиращата програма, с тази статия, ще се опитаме да внесем яснота към какви проекти и фирми е насочена схемата.

Публикуван е проект на условия за кандидатстване по схемата за внедряване на иновации

В документа е посочено, че по схема „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ могат да кандидатстват както малки и средни, така и големи предприятия. От кандидатите се изисква да имат поне 3 приключени финансови години – 2016, 2017 и 2018. В рамките на проекта трябва да се внедрява иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. Проектите трябва да попадат в обхвата на някоя от приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Ще […]

Технологично развитие и иновации – BG16RFOP002-1.010

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.010 трябва да се изпълняват на територията на община Поморие

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.014

Краен срок за кандидатстване: 15.10.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.014 трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.017

Краен срок за кандидатстване: 30.12.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.017 трябва да се изпълняват на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен или Хаджидимово

Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията – BG16RFOP002-1.012

Краен срок за кандидатстване: 20.09.2019 г. Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-1.012 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Още 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията

С Решение РД-16-1749/09.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 54 903 858.16 лева безвъзмездна финансова помощ за категорията „големи предприятия“. По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата за внедряване на иновации в предприятията се увеличава от 176 244 759.65 лева на 231 148 617.81 лева. Това ще позволи да бъдат финансирани допълнително 33 големи предприятия.

Отпускат още 88 млн. по схемата за внедряване на иновации в предприятията

С Решение РД-16-1715/05.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 88 232 409.65  лева.