Индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2012 г.

ДФЗ публикува график за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2012 година. Графикът би могъл да претърпи промени, но все пак ориентира потенциалните кандидати за сроковете, които имат, за да подготвят проектите си.

Графикът предвижда отново да се приемат проекти по мярка 112 „Млад фермер“. Няма да бъде отваряна мярка 312.

111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
04/06-05/08

112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
14/05-27/05
03/09-16/09

114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“
04/06-29/07
01/10-02/12

121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
26/03-15/04
02/07-22/07
05/11-25/11

122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”
12/03-01/07

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
04/06-24/06

141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”
26/03-30/12

142 „Създаване на организации на производителите”
26/03-30/12

223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
19/03-29/04
17/09-28/10

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
19/03-29/04
17/09-28/10

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
09/07-05/08

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
не е предвиден прием

313 „Насърчаване на туристическите дейности“
14/05-10/06

321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
28/05-01/07

322 „Обновяване и развитие на населените места“
02/04-29/04

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни