Какви проекти ще се финансират в предстоящия период за прием по мярка 121

Откакто беше прекратен приемът на заявления по мярка 121 в края на миналата (2009) година, та чак досега, от Министерството на земеделието не даваха яснота какви видове проекти ще се финансират, когато мярката бъде отворена отново.

Малко светлина по въпроса беше хвърлена на 14 май 2010 г., когато в сайта на ПРСР бе цитирано изказване на Калина Илиева – Изп. директор на ДФЗ, според което в предстоящия период за прием по мярка 121 няма да се приемат проекти за покупка на нова земеделска техника. Сега, едва две седмици преди предвидения старт на мярката, от управляващия орган на Програматата за развитие на селските райони излиза конкретна и ясна информация по въпроса, от която се разбира, че кръгът на проектите, които ще се финансират е доста ограничен, а тези, които нямат право да кандидатстват, съвсем не се изчерпват само с проекти за земеделска техника.

Ето какво е публикувано в материал на интернет страницата на ПРСР озаглавен: УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ  ПО МЕРКИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА ПЕРИОДИ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ !

МЯРКА 121- "Модернизиране на земеделските стопанства"

На основание чл. 20а, ал.2, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 29 от Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 16 от Устройствения правилник на Държавен фонд «Земеделие» (Приет с ПМС 255 от 2009 г., обн., Дв. бр. 87 от 2009 г.):

1. Ще започне прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (Наредба № 8), който включва само проекти със следните видове инвестиции:
1.1. Инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ):
а) инвестиции, директно свързани с производството на мляко, с изключение на инвестиции, свързани с въвеждането на стандарти за сурово мляко;         
б) инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;
в) инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);
г) инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
д) инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.
1.2. Следните инвестиции по гарантираните бюджети, определени в чл. 25, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 8:
а) инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);
б) инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);
в) инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (ОВ L 198, 22.7.1991 г. и Българско специално издание: глава 15, том 02).
2. Проектите за инвестиции, определени в т. 1.1. от се приемат от 14.06.2010 г. до 15.08.2010 г.
3. Проектите за инвестиции, определени в т. 1.2. се приемат от 19.07.2010 г. до 15.08.2010 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни