Нов проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд

Във връзка с влезлия в сила на 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и утвърдени нови образци на документи за кандидатстване, Управляващият орган на ОП РЧР публикува нов проект на Условия за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Проект на Условия за кандидатстване

Проект на придружителни документи към условията

Очакванията са до един месец да бъдат публикувани окончателните документи и приемът да бъде обявен.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни