безопасни условия на труд

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по ДБУТ

Министерството на труда и социалната политика публикува списък с 394 проекта, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Всички проекти, подготвени от „Евро програми“ ЕООД продължават напред в оценката. Списъка с проектите, които отпадат от по-нататъшна оценка може да изтеглите от тук.

Съвети за кандидати по схема Добри и безопасни условия на труд

Поради големия интерес към схема „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, публикуваме някои особености при кандидатстването по нея.

Добри и безопасни условия на труд

Краен срок за кандидатстване: 14.06.2016 г., 17.30 часа Бюджет: 80 млн. лв.

Отворена за кандидатстване е схема Добри и безопасни условия на труд

От 12 април до 16 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Нов проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд

Във връзка с влезлия в сила на 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и утвърдени нови образци на документи за кандидатстване, Управляващият орган на ОП РЧР публикува нов проект на Условия за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстоящата схема „Добри и безопасни условия на труд“

Министерството на труда публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.