Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстоящата схема „Добри и безопасни условия на труд“

Министерството на труда публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Финансиращата схема цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните хора. Схемата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 80 млн.лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 391 166 лева.

Предвижда се приемът по схема „Добри и безопасни условия на труд“ да започне през месец Януари.

Обобщена информация за условията за кандидатстване по схемата може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ

Проект на Насоки за кандидатстване и придружителни документи, може да изтеглите от следващия линк:

Проект на Насоки за кандидатстване

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни