оп развитие на човешките ресурси

Списък на проектите, които отпадат на етап административна оценка по ДБУТ

Министерството на труда и социалната политика публикува списък с 394 проекта, предложени за отхвърляне на етап административна оценка по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Всички проекти, подготвени от „Евро програми“ ЕООД продължават напред в оценката. Списъка с проектите, които отпадат от по-нататъшна оценка може да изтеглите от тук.

Съвети за кандидати по схема Добри и безопасни условия на труд

Поради големия интерес към схема „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, публикуваме някои особености при кандидатстването по нея.

Добри и безопасни условия на труд

Краен срок за кандидатстване: 14.06.2016 г., 17.30 часа Бюджет: 80 млн. лв.

Схема „Ново работно място 2015“

Три крайни срока за кандидатстване: 14.09.2015 г, 19.11.2015 и 05.02.2016 (схемата е прекратена след 19.11.2015) Цел на схемата: Схемата финансира проекти, които имат за цел създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица Кой може да кандидатства с проекти? Бенефициенти по схемата са работодатели – микро, малки, средни предприятия и големи предприятия

Одобрени за финансиране проекти по схема Ново работно място 2015

Министерството на труда и социалната политика публикува списък на одобрените за финансиране проекти по схема „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият размер на финансовата помощ е над 99 милиона лева. Ще бъдат финансирани общо 595 проекта с минимален брой точки 86 (от възможни 100), а още 753 проекта, събрали най-малко 60 точки, са в списъка на резервите. Други 307 проекта са отхвърлени от оценителната комисия. Пълния текст на Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заедно с класирането на кандидатите, можете да намерите от тук.

Отворена за кандидатстване е схема Добри и безопасни условия на труд

От 12 април до 16 юни е отворена за кандидатстване схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Нов проект на насоки за кандидатстване по схема Добри и безопасни условия на труд

Във връзка с влезлия в сила на 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и утвърдени нови образци на документи за кандидатстване, Управляващият орган на ОП РЧР публикува нов проект на Условия за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

На вниманието на кандидатите по схема Ново работно място 2015

Управляващият орган на ОП РЧР информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедурата, че поради изключително големия брой на получените проектни предложения не е възможно спазването на нормативно установения срок от 120 календарни дни за приключване на оценката. Най-ранната индикативна дата за приключване на оценката на проектните предложения, подадени в рамките на втория краен срок, е 30.06.2016 г., като на интернет сайта на Управляващия орган периодично ще бъде публикувана информация в тази връзка.

Удължава се срокът за оценка на проектите по схема BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015

Министерството на труда съобщи, че поради изключително големия брой на проектите, подадени в рамките на първия краен срок за кандидатстване (14.09.2015 г.) по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”, не е възможно спазването на нормативно установения срок от 120 календарни дни за приключване на оценката. Най-ранната индикативна дата за приключване на оценката на проектите, подадени в рамките на първия краен срок е 31.03.2016г..

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по предстоящата схема „Добри и безопасни условия на труд“

Министерството на труда публикува проект на Насоки за кандидатстване по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.