Справка за броя подадени проекти по отделните мерки по ПРСР

Общо 5509 проекта са подадени по Програмата за развитие на селските райони, според справка от 24.03.2009 г. на ДФЗ. Разпределението им по отделните мерки е както следва:
 

Мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" – 91
Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" – 2846
Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" – 1640
Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" – 50
Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" – 340
Мярка 142 "Създаване на организации на производители" – 1
Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" – 30
Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" – 30
Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" – 12
Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" – 137
Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" – 4
Мярка 321 "Основни услуги за икономиката и населението на селските райони" – 200
Мярка 322 "Развитие и обновяване на селата" – 128
 
Справка за етапа от оценката, на който се намира всеки един от подадените проекти, може да направите оттук.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни