1834 са кандидатите с подадени проекти по Програмата за развитие на селските райони за прием 2010

Общо 1834 са кандидатите по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. в периода на обявения за 2010 г. прием от 14 юни до 31 август 2010 г.
 

По отделните мерки в рамките на прием 2010, бройката на подадените проекти, стойността на общата инвестиция и общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при изпълнение на инвестиционните предложения, са както следва:
 
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – общо 330 проекта с общ размер на инвестицията около 103,5 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 73 млн. лв.
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – общо 159 проекта с общ размер на инвестицията около 304,7 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 152 млн. лв.
Мярка 141 „Подпомагане на полупазарните стопанства” – общо 422 проекта с общ размер на инвестицията около 6,2 млн. лв; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 6,2 млн. лв.
Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” – общо 20 проекта с общ размер на инвестицията около 3,1 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 3 млн.  лв.
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” – общо 30 проекта с общ размер на инвестицията около 4млн. лв. Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 3,8 млн. лв.
●  Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – общо 217 проекта с общ размер на инвестицията около 100 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 67,6 млн. лв.
Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – общо 656 проекта с общ размер на инвестицията около 277 млн. лв.; Общият размер на субсидията, която ще бъде изплатена при реализиране на инвестиционните предложения е близо 180,5 млн. лв.
 
По мерките 311-та и 312 –та има наблюдение, че най-много са кандидатите за инвестиции в областта на туризма и възобновяемите енергийни източници – предимно за изграждане на къщи за гости и фотоволтаици.
 
По Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” проекти са подадени от фирми, които ще изграждат мандри, мелници, консервни и месопреработвателни предприятия.
 
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, по която интересът преди бе насочен главно към покупка на земеделска техника, сега привлича инвестиции свързани с прилагането на изискванията на Нитратната директива, модернизиране на животновъдни ферми, както и инвестиции по ЕПИВ.
 
Отворен по график остава приемът на проекти по Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства”, който продължава до 30 септември 2010 г., както и по Мярка 142 „Създаване на организации на производители – до 17 декември.
 
През септември предстои отваряне на други 4 мерки от програмата – 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, както и двете общински 321 и 322 „Основни услуги за населението в селските райони” и „Обновяване и развитие на населените места”.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни