Стъпки при кандидатстване за кредит, рефинансиран от ДФ „Земеделие” през търговските банки


Изисквания към кандидатите и параметри на кредитирането:
Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор за отпускане на финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., по мерките 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312;
ДФ “Земеделие” ще рефинансира проекти с ясен размер на инвестиционните разходи, съгласно изброените по-горе мерки от ПРСР;
Рефинансирането e в размер до 100 % от одобрените за финансиране инвестиционни разходи, намалени с изплатените авансови и/или междинни плащания, но не повече от 500 000 лв. Съществува възможност банката да кредитира със собствени средства разликата до стойността на проекта, когато тя надвишава максималния допустим размер за рефинансиране от ДФ “Земеделие“;
Начисляваната от банката лихва по отпуснатите кредити е в размер на 7 % годишно;
Срокът за погасяване на кредитите е до 60 месеца, включително срока за усвояване и гратисния период;
Получените средства от субсидията по мерките от ПРСР се използват за погасяване на предоставения кредит;
Банката няма да прилага санкции при частично или цялостно предсрочно погасяване на кредита, когато то става със средства от изплатената субсидия.

Процедура за кандидатстване по схемата:
Кандидатстването за кредит се осъществява в избраната от кандидата търговска банка, която има сключен договор за рефинансиране с ДФ „Земеделие”;
След одобряване искането за кредит от страна на банката, тя отправя писмено искане до ДФ „Земеделие” за потвърждаване рефинансирането;
В срок до 10 работни дни ДФ „Земеделие” изпраща писмен отговор до банката;
В срок от 30 дни след получаване отговора Банката сключва договор с кредитополучателя и изпраща на Фонда искане за рефинансиране;
ДФ „Земеделие” предоставя исканите средства в срок от 5 работни дни.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни