Финансиране за енергийна ефективност за фирмите

В срок до 15.06.2023 предприятията от сферата на производството, търговията и услугите могат да кандидатстват за финансиране на мерки за енергийно обновяване на сградите си.

В рамките на един проект за подобряване на енергийната ефективност могат да се включат и да бъдат финансирани разходи за: подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи (саниране); подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни; подмяна на системи за вентилация и климатизация; подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни; подмяна системи за осветление. За целта могат да се закупят термопомпи за отопление и охлаждане, горелки, котли, слънчеви колектори, чилъри и други. За целите на кандидатстването с един проект за повишаване на енергийната ефективност е необходимо да се изготви енергиен одит (обследване за енергийна ефективност), който да препоръча конкретни мерки за енергийна ефективност и да обоснове ефектът, който ще имат те за подобряване на енергийната ефективност. Задължително изискване е след изпълнение на мерките да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. При сгради в сферата на търговията и услугите е задължително достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки .

Допустими кандидати: 
С проекти могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.. Те трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• микро предприятия >= 70 хил. лв.
• малки предприятия >= 150 хил. лв.
• средни предприятия >= 650 хил. лв.
• големи предприятия >= 3 500 хил. лв.

Допустими за финансиране са разходи за:
– разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките.
– разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
– разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
– разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
– разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
– разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
– разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
– разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Безвъзмездната помощ е от 35% до 65% в зависимост от прилагания режим на държавна помощ и района на планиране, в който се реализира проектът

Минимален размер на безвъзмездното финансиране:
– За микро и малки предприятия – 35 000 лева
– За средни и големи предприятия – 100 000 лева

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:
– За микро предприятия – 100 000 лева
– За малки предприятия – 300 000 лева
– За средни предприятия – 500 000 лева
– За големи предприятия – 1 500 000 лева

Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца

Ако кандидатстването по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по процедурата и да оценим шансовете ѝ да се пребори за финансиране
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни