енергийна ефективност

Отпускат още 154 млн. лева за подобряване на енергийната ефективност в предприятията

Със 154 115 400,60 лева е увеличен бюджетът на схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.. Допълнителните средства ще позволят да бъдат финансирани всички проекти на „микро“ и „малки“ предприятия, получили 77 и повече точки, както и проектите, подадени от кандидати „средни“ предприятия, получили 76 и повече точки.

Резултати от оценката по схема „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“

Приключи оценката на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”. От разгледаните общо 927 проекта, предложени за финансиране са 239 кандидати, на които ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 172 542 023.95 лева. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

Информационни дни по схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

В периода от 16 до 23 февруари 2017 г. Министерството на икономиката, провежда информационна кампания за представяне на схема „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график: Варна – 16 февруари 2017 г. (четвъртък), в зала на хотел „Черно море“ – 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) Велико Търново – 17 февруари 2017 г. (петък), в залата на Община Велико Търново от: – 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) Стара Загора – 21 февруари 2017 г. (вторник), в залата […]

Възможност за подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия

От 18 януари до 19 май, в рамките на ОПИК е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Това е една от малкото възможности, при които големи предприятия могат да получат безвъзмездна помощ. Допустими за финансиране са разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, специализирани транспортни средства Категория N2 или N3 съгласно Закона за движение по пътищата и СМР, представляващи дълготрайни материални активи, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, изготвено за целите на процедурата за подбор на проекти Кандидатите трябва да имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) и да развиват своята […]

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Срок за кандидатстване: 18 януари – 19 май 2017 г. Бюджет: 97 791 500 лева Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Период за прием: 28.06.2012 – 31.10.2013 г. Бюджет по схемата: 293 374 500 лева Безвъзмездно финансиране: 30%-50% Максимален размер на безвъзмездната помощ за един проект: 2 млн. лева

Схема Енергийна ефективност в МСП

Краен срок за кандидатстване – 28.10.2016 г. Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)

Информационни дни по схема „Енергийна ефективност за МСП“

Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 27 юни 2016 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график: Враца – 13 юни 2016 г. (понеделник), в залата на Търговско промишлена палата от: – 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.) – процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ Велико Търново – 14 юни 2016 г. (вторник), в Голяма зала […]

Отворена за кандидатстване е схема Енергийна ефективност за МСП

От 14 май до 12 октомври тази година е отворена за кандидатстване схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лв. (90 000 000 евро). Допустими за финансиране са следните дейности: Елемент А „Инвестиции“: – Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в […]

Публикуван е проект на документи по схема Енергийна ефективност за МСП

Министерството на икономиката публикуван проект на условия за кандидатстване и пакет документи по схема BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.