Отново финансиране за технологична модернизация

Безвъзмездна помощ за закупуване на машини, оборудване и софтуер, внедряването на които ще доведе до намаляване количеството на влаганите суровини и/или намаляване на брака/отпадъците при производството на единица изделие могат да получат фирмите по процедура „Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията“.

Проекти за кандидатстване се подават до 3 октомври 2023 г.

Реализираната инвестиция също така може да има за цел и постигане на някои от следните резултати:
-Подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други методи за преработка на отпадъците от производствената дейност и последващото им включване като суровина в производствени процеси.
– Заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки.
– Намаляване на употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба.
– Елиминиране или ограничаване на използването на опаковки от пластмаса или заместване на композитни опаковки (включително пластмаса в състава им) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени“ опаковки).
– Внедряване на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход).
– Постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.
– Производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

Кой може да кандидатства

От средствата могат да се възползват фирми, регистрирани не по-късно от 31 декември 2020 година. Възможно, но не е задължително, две предприятия да кандидатстват в партньорство с цел постигане на промишлена симбиоза.

Предприятията трябва да имат основна икономическа дейност или допълнителна икономическа дейност, представляваща поне 20% от техните нетни приходи от продажби за 2022 година, в сектор С – Преработваща промишленост, според КИД-2008.

Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за финансовата 2022 година, в зависимост от категорията на предприятието:

-Микро предприятие: минимум 170 000 лева
-Малко предприятие: минимум 550 000 лева
-Средно предприятие: минимум 950 000 лева
-Голямо предприятие: минимум 3 000 000 лева

Размер на безвъзмездната помощ

Процентът на безвъзмездна помощ е следният:

– До 50% за малки и средни предприятия (МСП).

– До 35% за големи предприятия. Точният процент на помощта зависи от прилагания режим на държавна помощ и района, в който се реализира проектът.

Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 70 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране е както следва:

– За микро предприятия – 350 000 лева, но не повече от 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– За малки предприятия – 550 000 лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– За средни предприятия – 750 000 лева, но не повече от 30% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– За големи предприятия – 1 000 000 лева, но не повече от 20% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Ако кандидатстването по процедура „Подкрепа за преход към кръгова икономика в предприятията“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
3. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
4. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни