Финансиране за преход към кръгова икономика

Как компаниите да добавят стойност към производството си и да допринесат за опазването на околната среда, чрез принципите на кръгова икономика?

Няколко са методите, чрез които предприятията могат да оптимизират производствените си разходи като същевременно допринесат за опазването на околната среда и придобият имидж на компания, която е обществено отговорна.

Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

– подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност и влагането им като суровина в производствения процес.

Намаляване на използваните суровини чрез внедряване на технологии за:

– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани суровини и материали, и/или
– повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
– влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
– заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

– заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба , биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и, и/или
– осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

– повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
– осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Описаните подходи са примери за въвеждане на т. нар. „кръгови модели“ в предприятията – термин, който се наложи през последните няколко години в контекста на усилията за опазване на околната среда. Факт е обаче, че стремежът към „затваряне“ на производствения цикъл чрез оползотворяване на отпадъците в ново или същото производство е седял пред всеки предприемач, който желае да максимизира печалбите си.

Използването на биоразградими, алтернативни на пластмасовите опаковки, както и намаляване използването на пластмасата като суровина, би допринесло за утвърждаване на имиджа на дружеството като обществено-отговорна компания, възможност да се отличи пред конкурентите си и да привличе лоялни клиенти, за които отговорността към околната среда е кауза.

Дълготрайността на продукта се асоциира с неговото качество. Ето защо производството на подобни продукти ще даде възможност за продажбата им на по-висока цена от техни аналози. Осигуряването на възможност те да бъдат ремонтирани и/или последствие лесно рециклирани, ще привлече лоялни еко-ориентирани клиенти. Емблематичен пример в това отношение е производителят на облекла „Патагония“.

Ако като мениджър сте убедени в ползите от въвеждане на кръгови модели в производството на компанията, която ръководите, то „Планът за възстановяване и устойчивост“ би подкрепил Вашите инвестиции като осигури до 50% безвъзмездно финансиране за целта. Подробна информация за това как може да се възпозлвате от тази възможност може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни