план за възстановяване и устойчивост

Финансиране за ВЕИ за домакинствата

Отворена за кандидатстване е процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“. Проекти могат да се подават до 10 ноември 2023 г.. Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по: • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи за дома до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект, е както следва: – Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – […]

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) за домакинствата

Период за прием на проекти: 9 май – 10 ноември 2023 Бюджет: 80 млн. лева

Фотоволтаични системи за фирмите

До 15 май 2023 г., фирмите могат да подават проекти за изграждане на фотоволтаични системи по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Финансиране за преход към кръгова икономика

Как компаниите да добавят стойност към производството си и да допринесат за опазването на околната среда, чрез принципите на кръгова икономика? Няколко са методите, чрез които предприятията могат да оптимизират производствените си разходи като същевременно допринесат за опазването на околната среда и придобият имидж на компания, която е обществено отговорна.

Отворена за кандидатстване е процедурата за внедряване на ВЕИ за собствени нужди

Процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е третата от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по която бизнесът може да кандидатства. На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа. Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 75 хил. лева, а максималният – 1 млн. лева. Размерът на безвъзмездната помощ ще покрие до 50% общата инвестиция […]

Финансиране за енергийна ефективност за фирмите

В срок до 15.06.2023 предприятията от сферата на производството, търговията и услугите могат да кандидатстват за финансиране на мерки за енергийно обновяване на сградите си. В рамките на един проект за подобряване на енергийната ефективност могат да се включат и да бъдат финансирани разходи за: подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи (саниране); подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни; подмяна на системи за вентилация и климатизация; подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни; подмяна системи за осветление. За целта могат да се закупят термопомпи за отопление и охлаждане, горелки, котли, слънчеви колектори, чилъри и други. За целите на кандидатстването […]

Резултати от оценката по схемата за технологична модернизация

Министерството на иновациите и растежа публикува резултатите от оценката по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. От 2423 проекта, предложени за финансиране са общо 953 кандидати. За изпълнението на одобрените за финансиране проекти са предвидени средства в размер на 255 221 758,79 лева. Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията, посочени в Условията за кандидатстване по процедурата. На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проекти, ще бъдат издадени мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на средства и в които ще са посочени конкретните основания за отхвърляне. o Списъци на предложените за финансиране предложения за изпълнение […]

Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедурата за внедряване на ВЕИ за собствени нужди

Процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е третата от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по която бизнесът може да кандидатства. На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа. Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 100 хил. лева, а максималният – 1 млн. лева. Размерът на безвъзмездната помощ ще покрие до 50% общата инвестиция […]

Списък с проектите, които отпадат от оценка по процедура Технологична модернизация

„Министерството на иновациите и растежа“ публикува списък с 327 проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Процедурата беше първата обявена по „Плана за възстановяване и устойчивост“. По нея бяха подадени 2 537 проекта за над 1 млрд. лева. Бюджетът на процедурата е 260 млн. лева. Очаква се до края на годината да бъдат обявени кандидатите, които ще получат финансиране. Списъка с отхвърлените на този етап проекти може да изтеглите от ТУК

Стартира процедурата за внедряване на ИКТ в предприятията

Проекти могат да се подават до 19 декемв 2022 година. Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Общият бюджет по процедурата е 30 600 000 лв. По-подробна информация за условията за кандидатстване по схемата може да […]