График за прием на проекти по ПРСР за календарната 2010

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони се подновява от юни месец в следния график:
 

Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” – 01/09/2010-30/09/2010

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Прием на заявления за кандидатстване, чийто инвестиции са по гарантирани бюджети – 19/07/2010-15/08/2010
Прием на заявления за кандидатстване, чийто инвестиции са по ЕПИВ – 14/06/2010-15/08/2010

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 14/06/2010-18/07/2010
Прием на заявления за кандидатстване, чийто инвестиции са по ЕПИВ – 14/06/2010-15/08/2010

Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” – 14/06/2010-30/09/2010

Мярка 142 „Създаване на организации на производителите” – 14/06/2010-17/12/2010

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” – 14/06/2010-15/08/2010

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” – 14/06/2010-15/08/2010

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" – 14/06/2010-18/07/2010
За проекти свързани с ВЕИ – 14/06/2010-15/08/2010

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" – 14/06/2010-18/07/2010
За проекти свързани с ВЕИ – 14/06/2010-15/08/2010

Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" – 20/09/2010

Мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони” – 20/09/2010

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" – 20/09/2010
 
По Мярка 121 гарантирани бюджети са определени за инвестиции, свързани с:
а) за прилагане на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селско стопански източници (обн. ОВ L 375, 31.12.1991 г., и Българско специално издание: глава 15, том 02);
б) за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
в) за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства, от секторите извън сектор „Мляко” в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
г) за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (ОВ L 198, 22.7.1991 г. и Българско специално издание: глава 15, том 02).

По линия на Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) се финансират инвестиции в следните направления:
• Управлението на водите – за системи за напояване, за инсталации за пречистване на отпадни води в земеделските стопанства и преработвателните предприятия, за водоснабдителни системи и съоръжения в селските райони и др.;
• Инвестиции във възобновяема енергия – за създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури, за изграждане на инсталации и инфраструктура за производство на възобновяема енергия чрез използване на биомаса и други възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна и геотермална енергия);
• Преструктуриране на млечния сектор – за инвестиции в повишаване на конкурентоспособността на млечните ферми.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни