Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони се подновява от юни

От юни 2010 г. стартира отново прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. До освобождаване на бюджет заради отхвърлени проекти, затворена ще остане единствено Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от програмата. По всички останали мерки проекти ще се приемат и обработват по график, който беше утвърден на 7 април от Управляващия орган на ПРСР – Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните.
 

По мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, с проекти от юни ще може да се кандидатства и за инвестиции, за които е договорено финансиране по линия на Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ) в размер общо на 36.83 млн. евро, които могат да се изразходват за инвестиции в следните направления:
 
Управлението на водите – за системи за напояване, за инсталации за пречистване на отпадни води в земеделските стопанства и преработвателните предприятия, за водоснабдителни системи и съоръжения в селските райони и др.;
Инвестиции във възобновяема енергия – за създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури, за изграждане на инсталации и инфраструктура за производство на възобновяема енергия чрез използване на биомаса и други възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна и геотермална енергия);
Преструктуриране на млечния сектор – за инвестиции в повишаване на конкурентоспособността на млечните ферми.

График за прием и обработка на проекти по ПРСР за календарната 2010

Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” – 01/09/2010-30/09/2010

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 14/06/2010-16/07/2010
Прием на заявления за кандидатстване, чийто инвестиции са по гарантирани бюджети и ЕПИВ – 14/06/2010-16/08/2010

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 14/06/2010-16/07/2010
Прием на заявления за кандидатстване, чийто инвестиции са по ЕПИВ – 14/06/2010-16/08/2010

Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” – 10/06/2010-30/09/2010

Мярка 142 „Създаване на организации на производителите” – 14/06/2010-17/12/2010

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” – 14/06/2010-16/08/2010

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” – 14/06/2010-16/08/2010

Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" – 14/06/2010-16/07/2010
За проекти свързани с ВЕИ – 14/06/2010-16/08/2010

Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" – 14/06/2010-16/07/2010
За проекти свързани с ВЕИ – 14/06/2010-16/08/2010

Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" – 01/09/2010-30/09/2010

Мярка 321 „Основни услуги за населението в селските райони” – 14/06/2010-16/07/2010

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" – 14/06/2010-16/07/2010    

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни