27

май

2009

Инициативата JEREMIE – създава възможности за финансиране на МСП

Днес, на 27.05.2009 г. се подписаха Рамково и Финансово споразумение за изпълнението на Инициативата JEREMIE в България между Правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд.
 

Инициативата JEREMIE е разработена съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с цел да се финансират разходите за създаването на фондове за рисков капитал, гаранционни фондове и фондове за микрофинансиране, подпомагащи достъпа на малки и средни предприятия до капитал.

Според договореностите, ЕИФ ще разработи Инвестиционната стратегия за изпълнение на инициативата JEREMIE в България за периода 2009–2015 г.  След нейното одобрение на ЕИФ ще бъде преведена сумата от 200 милиона евро /391 166 000 лв./. Тези средства ще бъдат използвани за капитализация на създадения специално за целта Холдингов фонд. В него ЕИФ ще стане мажоритарен акционер и ще управлява средствата от името и в полза на Република България.  

Холдинговият фонд от своя страна ще преразпредели средствата към финансовите посредници – фондове за рисков капитал, гаранционни фондове и фондове за микрофинансиране, като те ще се избират на база конкурентен подбор. Финансовите посредници ще предоставят одобрените финансови продукти на малките и средни предприятия като спазват одобрените от Холдинговия фонд правила.

Подписването на споразуменията ще доведе до нови възможности за малките и средни предприятия за достъп до рисков капитал във финансови ниши, където традиционното банково финансиране липсва или е недостатъчно. Големи групи малки и средни предприятия в България изпитват сериозни проблеми в достъпа до банково финансиране, например микро предприятия, стартиращи предприятия, иновативни предприятия, МСП без кредитен рейтинг или дълга кредитна история, също и МСП, които изпитват затруднения с банковите обезпечения. В същото време се счита, че тези предприятия са важен фактор за икономическото развитие на страната ни.