Инициативата JEREMIE – създава възможности за финансиране на МСП

Днес, на 27.05.2009 г. се подписаха Рамково и Финансово споразумение за изпълнението на Инициативата JEREMIE в България между Правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд.
 

Инициативата JEREMIE е разработена съвместно от Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с цел да се финансират разходите за създаването на фондове за рисков капитал, гаранционни фондове и фондове за микрофинансиране, подпомагащи достъпа на малки и средни предприятия до капитал.

Според договореностите, ЕИФ ще разработи Инвестиционната стратегия за изпълнение на инициативата JEREMIE в България за периода 2009–2015 г.  След нейното одобрение на ЕИФ ще бъде преведена сумата от 200 милиона евро /391 166 000 лв./. Тези средства ще бъдат използвани за капитализация на създадения специално за целта Холдингов фонд. В него ЕИФ ще стане мажоритарен акционер и ще управлява средствата от името и в полза на Република България.  

Холдинговият фонд от своя страна ще преразпредели средствата към финансовите посредници – фондове за рисков капитал, гаранционни фондове и фондове за микрофинансиране, като те ще се избират на база конкурентен подбор. Финансовите посредници ще предоставят одобрените финансови продукти на малките и средни предприятия като спазват одобрените от Холдинговия фонд правила.

Подписването на споразуменията ще доведе до нови възможности за малките и средни предприятия за достъп до рисков капитал във финансови ниши, където традиционното банково финансиране липсва или е недостатъчно. Големи групи малки и средни предприятия в България изпитват сериозни проблеми в достъпа до банково финансиране, например микро предприятия, стартиращи предприятия, иновативни предприятия, МСП без кредитен рейтинг или дълга кредитна история, също и МСП, които изпитват затруднения с банковите обезпечения. В същото време се счита, че тези предприятия са важен фактор за икономическото развитие на страната ни.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни