Мярка 4.2 за преработка на земеделска продукция по ПРСР 2014-2020 стартира през ноември

Първият прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен в средата на месец ноември и ще продължи около 3 седмици.

Бюджетът на приема ще бъде около 150 млн. евро, като очакванията са, че проектните предложения отново ще надхвърлят предвидените средства.

Подпомагане по мярката ще се предоставя за инвестиции в преработката/маркетинг на продукти от следните първични производствени сектори:

1. Мляко и млечни продукти,

2. Месо и месни продукти,

3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,

4. Пчелен мед,

5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,

6. Растителни и животински масла и мазнини,

7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,

8. Готови храни за селскостопански животни,

9. Гроздова мъст, вино и оцет,

10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни