Предстои нов прием по схема Подкрепа за развитието на клъстерите в България

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира отварянето на нов прием на проекти по схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Преди да стартира приема, на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г., Управляващият орган публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по предстоящата схема – BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Всеки, който има предложения и коментари по горепосочените документи, може да ги изпрати в срок до 17.30 ч. на 28.01.2013 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mee.government.bg.

Проектът на Насоките за кандидатстване и пакетът документи към тях, може да изтеглите от интернет страницата на ОП „Конкурентоспособност“ оттук: http://www.opcompetitiveness.bg

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни