клъстери

Развитие на клъстери в България

Период за прием на проекти: 12.12.2016 – 28.04.2017 г. Бюджет: 39 116 600 лева Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Кой може да кандидатства по предстоящата процедура за развитие на клъстери

Само клъстери, регистрирани преди датата на обявяване на приема по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ ще могат да кандидатстват за финансиране по нея. Това става ясно от публикувания проект на документи за кандидатстване, чието обществено обсъждане приключва на 10.09.. В срок до 1 месец се очаква Управляващият орган на програмата да обработи постъпилите предложения за промени, след което приемът ще бъде обявен.

Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Период за прием: 15.02.2013 – 16.04.2013 г. Бюджет на схемата: 19 558 300 лева Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

Бюджет на схемата: 29 337 450 лева Основната цел на процедурата е да  допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Информационни дни по схемата за клъстери

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.  Информационните дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г. в градовете София, Стара Загора и Варна. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите,които ще бъдат обсъждани на информационните дни.

Отворена за кандидатстване е схемата за клъстери

От 15.02 до 16.04 тази година ще могат да се подават проекти по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Основната цел на схемата е да допринесе за създаването на нови и развитието на съществуващи клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. За разлика от предходния прием, сега отпада […]

Предстои нов прием по схема Подкрепа за развитието на клъстерите в България

Управляващият орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ планира отварянето на нов прием на проекти по схема „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Преди да стартира приема, на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г., Управляващият орган публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по предстоящата схема – BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Всеки, който има предложения и коментари по горепосочените документи, може да ги изпрати в срок до 17.30 ч. на 28.01.2013 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mee.government.bg. Проектът на Насоките за кандидатстване и пакетът документи към тях, може да […]

Прекратява се приемът по схемата за клъстери

Договарящият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 прекратява приема на проекти по схема BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г. Всички проектни предложения, подадени до 28.12.2012 г. включително, ще бъдат разгледани и оценени.

Отново е отворена за кандидатсване схема за безвъзмездна помощ „Инициативи за развитие на клъстери“

От 50 хил. евро до 200 хил. евро е финансирането за един проект