Публикуван е проект на условия за кандидатстване по процедурата за внедряване на ВЕИ за собствени нужди

Процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ е третата от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по която бизнесът може да кандидатства.

На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 100 хил. лева, а максималният – 1 млн. лева. Размерът на безвъзмездната помощ ще покрие до 50% общата инвестиция по проекта.

Проекти могат да подават предприятия от всички сектори на икономиката с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, микро-предприятия със седалище и дейност на територията на селска община, както и предприятията с основна дейност първична преработка на земеделски и горски продукти.

Кандидатите трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г..

Предвижда се процедурата да бъде отворена за кандидатстване през януари 2023 г., след което предприятията ще имат поне 2 месеца, за да подготвят и подадат проектите си.

По-подробна информация за условията за кандидатстване по процедурата може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни