оп рибарство

Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

Период за прием на проекти: 17.04 – 17.05.2013 г.

Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) през новия програмен период

Настоящият материал има за цел да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите, които те ще има през програмен период – 2014-2020 г. за инвестиции в сектор „Рибарство“.

Временно се прекратява приемът по мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Със Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на Заявления за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”, поради достигане на 90% от наличния бюджет по мярката. Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г.

Финансиране за прекратяване на риболовна дейност

От 29 декември стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.

Изграждането на ферма за шаран и сом ще се финансира по ОП Рибарство

Проектът се финансира по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна  програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. Сключеният договор е на стойност 987 262 лв., а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 592 357 лв.