06

октомври

2015

Тече пререгистрацията на земеделските производители за стопанската 2015-2016 година

Съгласно изискванията на Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин, от 01 октомври 2015 г. до 28 февруари 2016 г. всеки действащ земеделски стопанин е длъжен да се пререгистрира, като представи в областната дирекция или общинска служба „Земеделие“ актуална информация за дейността си като попълни анкетна карта с анкетни формуляри.

Въз основа на представената информация Областна дирекция „Земеделие” заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.

Обръщаме внимание, че само регистрирани земеделски производители могат да се възползват от подпомагане по мерки 4.1., 6.1. на ПРСР, както и от директните плащания, поради което пререгистрацията в посочения срок е много важна.