земеделски производители

Актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) публикува актуален регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната на посевен и посадъчен материал от зърнено-житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи.

Заявления по мярка „Модернизиране на земеделски стопанства” ще се приемат целогодишно

Това е записано в проектонаредба, регламентираща реда и изискванията за кандидатстване по мярката.

Тече срокът за пререгистрация на земеделските производители

Първоначална регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. на физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци и юридически лица се извършва в Областна дирекция “Земеделие” (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице по всяко време на годината въз основа на заверени анкетни формуляри от Общинската служба по земеделие (ОСЗ) по място на дейност.

В ход е регистрацията на правните основания за ползване на земя

Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания, трябва да регистрират правните основания за ползваните от тях площи в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година. Регистрацията се извършва в общинската служба по местонахождение на имотите. Правното основание се доказва с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, договори за аренда и наем, разрешителни за паша, споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи. Регистрацията на правното основание е задължително условие за кандидатстване по схемите за директни плащания, поради което в интерес на всеки […]

Тече пререгистрацията на земеделските производители за стопанската 2015-2016 година

Съгласно изискванията на Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопанин, от 01 октомври 2015 г. до 28 февруари 2016 г. всеки действащ земеделски стопанин е длъжен да се пререгистрира, като представи в областната дирекция или общинска служба „Земеделие“ актуална информация за дейността си като попълни анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация Областна дирекция „Земеделие” заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година. Обръщаме внимание, че само регистрирани земеделски производители могат да се възползват от подпомагане по мерки 4.1., 6.1. на […]

Нова схема ще подпомага животновъдите за изграждане на търговски помещения и купуване на оборудване

Схемата за държавна помощ е предназначена за земеделски производители, които осъществяват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход – собствено производство. Тя ще се прилага до 31 декември 2013 г.Фонд „Земеделие” ще възстановява 50% от извършените разходи по изграждането на помещения и купуване на оборудване. За отделните видове директни продажби са определени различни максимални разходи.

Фермери и собственици на гори могат да кандидатстват за консултантски услуги от 14 ноември

На 14 ноември стартира нова мярка от ПРСР – 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”. Заявления по мярката ще се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие” до 22 декември.

Търговски банки ще рефинансират по ПРСР при по-изгодни условия

ДФ „Земеделие” сключи договори за рефинансиране с 5 търговски банки за кредити по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Схемата ще позволи на широк кръг от бенефициенти да получат необходимия им финансов ресурс за изпълнение на инвестиционни проекти по мерки 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312 от ПРСР.

Мерки за ускоряване усвояването на средствата по ПРСР

Заради бавното обработване на проекти през последните три години и малкото сключени договори от фонд „Земеделие“ се увеличава рискът в края на годината България да загуби пари по Програмата за развитие на селските райони. Въпросът вече не е дали, а колко ще загубим и ако прогнозите в началото на 2011 г. бяха за 80 – 120 млн. евро, вече са нараснали най-малко на 183 млн. евро.

От днес се подават общите заявления за плащания на площ за кампания 2008

От днес, 4 март, до 15 май, земеделските стопани могат да подават общите заявления за плащания на площ за кампания 2008, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".