В ход е регистрацията на правните основания за ползване на земя

Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания, трябва да регистрират правните основания за ползваните от тях площи в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година. Регистрацията се извършва в общинската служба по местонахождение на имотите. Правното основание се доказва с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, договори за аренда и наем, разрешителни за паша, споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

Регистрацията на правното основание е задължително условие за кандидатстване по схемите за директни плащания, поради което в интерес на всеки земеделски стопанин е да я извърши в определения срок.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни